Záznam o nehode a škodové udalosti

Európske hlásenie o dopravnej nehode (všeobecné talčivo)
Osobitné poistné podmienky uzavretia Hlásenie o dopravnej nehode

S účinnosťou od 1.6.2010 vstúpili do platnosti pravidlá týkajúce sa škodových udalostí. Tieto pravidlá sú upravené zákonom č. 144/2010 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zákon č. 8/2009 o cestnej premávke.

V sekcii Dokumenty k PZP nájdete všetky tlačivá Záznam o nehode od všetkých poisťovní.

Táto právna úprava ukladá účastníkom škodovej udalosti (resp. dopravnej nehody) povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo, ktorým preukázateľne zdokumentujú a zdokladujú škodovú udalosť za účelom náhrady škody zo zákonného poistenia (pre zjednodušenie nárokovania na poistné plnenie). Toto tlačivo môžete nájsť pod názvom Správa o nehode alebo Záznam o nehode (prevzaté z anglického Accident report) a sú povinnou prílohou každej novej poistnej zmluvy zákonného poistenia. Poisťovne sú takisto povinné vydať tlačivo Spáva o nehode kedykoľvek na požiadanie.

§ 11, zákona č. 381/2001 Z.z. ods. (2): „Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie.“

Prečo prišlo k tejto zmene?

Cieľom týchto zmien má byť zjednodušenie a zrýchlenie postupu pri nárokovaní si škody od poisťovne škodcu a zároveň ochrana poškodených. Doteraz sa často stávalo, že pri drobnej škode si vodiči vymenili svoje osobné údaje pre nahlásenie poistnej udalosti (bez toho, aby spísali vyhlásenie o priebehu nehody), ale škodca nenahlásil túto poistnú udalosť (dôvodu, že zabudol/nechcel,…) svojej poisťovni alebo ju nahlásil s pozmeneným priebehom, na základe čoho poisťovňa krátila poistné plnenie alebo ho dokonca odmietla.

Tlačivo Záznam o nehode

Tlačivo Záznam o nehode vydávané jednotlivými poisťovňami je samoprepisovacie a v niektorých prípadoch jednotlivé kópie obsahujú aj anglickú a nemeckú verziu. Toto tlačivo zodpovedá univerzálnemu modelu používanému v celej Európe, vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní (CEA = Comité Européen des Assurances) a slúži na zaznamenanie skutkového stavu dopranej nehody, resp. škodovej udalosti. Zároveň je ho možné použiť pri uplatnení si nároku na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. V prípade, že sa účastníkom nehody je cudzinec a má toto tlačivo v inom jazyku, sú tieto tlačivá obsahovo zhodné, čím sa odstraňuje komunikačná bariéra pri vypĺňaní jednotlivých bodov, ktoré sú rovnako číslované.

Ako vyplniť Záznam o nehode

V prípade vypĺňania tlačiva Záznam o nehode je postačujúce vyplniť jedno samoprepisovacie tlačivo, tak, aby boli viditeľné údaje na všetkých kópiách, pričom nezáleží, kto tlačivo dodal.

Pri vypĺňaní tlačiva Záznam o nehode majte na zreteli nasledovné upozornenia:

  • otázky v bode 8 sa vzťahujú na vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti – bielej karty, číslo zelenej karty),
  • otázky v bode 9 sa vzťahujú k vášmu vodičskému preukazu,
  • v bode 10 je potrebné označiť presné miesto stretu vozidla s účastníkom nehody,
  • v bode 12 je potrebné označiť krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka popisovanej nehody a na konci je potrebné uviesť počet označených políčok,
  • v bode 13 je potrebné vyhotoviť nákres dopravnej nehody.

Pri vypĺňaní tlačiva Záznam o nehode nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, najmä pokiaľ sa váš názor odlišuje od názoru ostatných účastníkov nehody. Ak ste Záznam o nehode vyplnili, prejdite si ešte raz pozorne všetky body a následne ju podpíšte. Taktiež nezabudnite ju nechať podpísať aj druhému účastníkovi nehody.

Informácie

Hotline

+421 908 186 090
online@setritesnami.sk