Výpoveď a zrušenie PZP

tento formulár slúži len ako pomôcka pre výpoveď PZP. Vygenerovaný doklad treba zaslať Vašej poisťovni.

Vygenerovať výpoveď PZP/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Poistník

Vygenerovať výpoveď PZP/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť PZP, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Adresa trvalého bydliska / sídla

Zmluva PZP zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou PZP ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • zánikom motorového vozidla (zošrotovanie),
  • zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie vozidla),
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie zo značiek),
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
  • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • výpoveďou PZP zo strany poistníka, resp. poisťovne po vzniku škodovej udalosti do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.