Poistenie firiem

Poistenie firiem a podnikateľov je ďaľšou súčasťou nami ponúkaných služieb. Pre vašu firmu dokážeme zaistiť optimálne poistenie áut, majetku, výpadku prevádzky, zodpovednosti za škodu, pohľadávok a mnohých ďalších špeciálnych druhov poistenia.

Spolupracujeme nielen so všetkými domácimi, ale aj so zahraničnými poisťovňami, a preto vieme pre Vašu spoločnosť, nájsť najlepšiu cenu pri dodržaní maximálnej kvality poistenia. Po uzatvorení poistenia preberáme trvalú starostlivosť o jeho udržiavanie a rovnako tak Vám pomáhame pri riešení poistných udalostí.

Poistenie vozidiel

Pre Vaše auto resp. vozový park nájdeme najvýhodnejšie poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu. Samozrejmosťou je následná starostlivosť o Vaše poistné zmluvy a pomoc pri riešení likvidácie poistných udalostí.

Poistenie majetku

Základom poistenia každej firmy je poistenie firemného majetku. Ochrana firemných aktív patrí dokonca medzi povinnosti každého manažéra, ktorý vykonáva svoju funkciu „s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov“. Nastaviíme poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia alebo zničenia majetku firmy.

Poistenie príjmov

Na poistenie firemného majetku, chrániace aktíva firmy, neoddeliteľne nadväzuje poistenie príjmov, ktoré nahradia vašej firme straty spojené s výpadkom výroby alebo služieb.

Poistenie prevádzkových strát spojených s obmedzením alebo prerušením prevádzky je 1 z 3 základných druhov firemného poistenia, toho najviac podceňovaného na Slovensku. Hoci v prípade väčšej škody zvyčajne rozhoduje o prežití firmy, má ho uzavreté iba 11 % firiem.

Zaraďte svoju firmu medzi tie prezieravé a poraďte sa s nami o možnostiach poistenia príjmov pre vaše podnikanie. Budete prekvapení možnosťami ochrany a priaznivou cenou tohoto poistenia.

Poistenie zodpovednosti

Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj vašej firme vzniknúť veľmi vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd. Aj preto je poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku a príjmov tretím základným druhom poistenia každej firmy.

Vzhľadom na to, že existuje celý rad špecifických druhov zodpovednosti za škodu upravený v rôznych právnych predpisoch, poisťovne pripravili aj špeciálne druhy poistenia zodpovednosti za škodu. Pre mnohé oblasti podnikania je poistenie zodpovednosti dokonca  povinné a zvyčajne sa označuje ako tzv. profesijná zodpovednosť.

Poistenie zamestnancov

Rôzne druhy poistenia možno s výhodou využiť ako benefity pre zamestnancov vašej firmy. Skupinové poistenie rizikového typu možno zase pre zamestnancov dohodnúť s veľkou zľavou vďaka úspore administratívy poisťovne oproti individuálne uzavieranému poisteniu.

Moderné flexibilné produkty životného poistenia, ktoré presne zodpovedajú daňovému zvýhodneniu u zamestnávateľa aj zamestnanca, sú častým nástrojom motivácie a stabilizácie zamestnancov. Pre svoju ekonomickú výhodnosť je príspevok zamestnávateľa na toto poistenie medzi firmami veľmi obľúbený ako súčasť programu zamestnaneckých výhod.

Využite aj vo vašej firme zamestnanecký program životného poistenia s príspevkom zamestnávateľa a nechajte si u nás na zamestnanecké programy  spočítať daňové úspory firmy a zamestnancov v porovnaní s bežne platenou mzdou.

Príspevok zamestnávateľa na dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom patrí medzi najviac rozšírené programy zamestnaneckých výhod v Sloveskej republike. Tvorba úspor zamestnancov na čas zaslúženého odpočinku je podporovaná štátom okrem priameho príspevku aj formou daňových úľav u zamestnávateľa, ktorý sa rozhodne prispievať svojim zamestnancom na dôchodkové pripoistenie.

Využite aj vo vašej firme zamestnanecký program dôchodkového pripoistenia s príspevkom zamestnávateľa a nechajte si u nás zamestnanecké programy, spočítať daňové úspory firmy a zamestnancov v porovnaní s bežne platenou mzdou.

Výhodou skupinového úrazového poistenia zamestnancov firmy je predovšetkým výrazne nižšia cena poistenia vďaka veľkému zjednodušeniu administratívy pre poisťovňu, a tým aj zníženie administratívnych nákladov. Poistenie môže byť v platnosti len počas výkonu pracovnej činnosti alebo na 24 h denne, čím firma poskytuje zamestnancom ďalšiu výhodu.

Poistné zmluvy sa uzatvárajú individuálne, a preto môžu byť jednotlivé zložky úrazového poistenia nastavené úplne podľa požiadaviek klienta. Kontaktujte nás na zamestnanecké výhody  a zoznámte sa s možnosťami skupinového úrazového poistenia vašich zamestnancov.

Súkromné zdravotné poistenie zamestnancov ako moderná forma zamestnaneckých výhod je nástrojom ochrany zdravia a prevencie závažných chorôb pracovníkov firiem. Poistenie je určené najmä na dlhodobé komplexné sledovanie zdravotného stavu zamestnancov. Navyše poskytuje podstatne väčší rozsah a frekvenciu vyšetrení, než verejné zdravotné poistenie. Tým sa zaraďuje medzi významné motivačné benefity, ktoré spoločnosti poskytujú svojim zamestnancom.

Vyskúšajte aj vo vašej firme možnosť súkromného zdravotného poistenia zamestnancov ako súčasť zamestnaneckých výhod. Kontaktujte špecialistu na zamestnanecké výhody u nás a získajte bližšie informácie o zdravotnom poistení zamestnancov.

Poistenie finančných rizík

Hospodárenie firiem ohrozuje celý rad nepríjemných situácií, ktorých dôsledkom nie je priama materiálna škoda, ale určitá finančná strata, prípadne nutnosť vynaložiť mimoriadne a neplánované finančné náklady. Postupom času poisťovne vytvorili pre mnoho takýchto rizík  špecializované produkty, ktoré sa zvyčajne súhrnne nazývajú „poistenie finančných rizík“.

Kontaktujte nás a zistite, či sa aj pre vašu firmu hodí niektoré z poistení finančných rizík.

Poistenie poľnohospodárov

Kvôli značnej odlišnosti od iných oblastí podnikania vznikol pre riziká spojené s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou špecifický odbor poistenia. Je to pomerne zvláštny zložitý odbor poistenia s veľkým množstvom škôd a venuje sa mu len malý počet poisťovní.

Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín alebo zvierat určitú istotu v náročnom trhovom prostredí. Dôležitosť poľnohospodárskeho poistenia uznáva aj štát, ktorý poskytuje výrazné dotácie na poistenie hospodárskych zvierat a poistenie plodín.

Poistenie plodín na ornej pôde, sadov a viníc predstavuje pre farmárov pri súčasných extrémnych výkyvoch počasia a stále sa opakujúcich prírodných katastrofách nevyhnutnú  istotu. Krupobitie, požiare, víchrice, záplavy a povodne, rovnako ako extrémne podmienky počas zimného obdobia alebo neskoré jarné mrazy sa začínajú objavovať čoraz častejšie a s väčšou intenzitou.

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že riziko hrozí len na veľmi krátky čas počas celého vegetačného obdobia a je len malá pravdepodobnosť vzniku škodovej udalosti, stačí iba pár minút krupobitia, víchrica alebo iné živelné pohromy na to, aby bola úroda zničená.

Navyše pri existujúcich štátnych dotáciách na platbu poistného sa tieto riziká naozaj oplatí poistiť. Kontaktujte nás a nechajte si pripraviť ponuku poistenia plodín.

Pri chove hospodárskych zvierat musia farmári čeliť rizikám v podobe hromadných chorôb, úhynu, utratenia alebo zabíjania, rovnako ako jednotlivým škodám v podobe potratu, popôrodných škôd či úrazu.

V prípade, že dôjde k nákaze čo len jedného kusa zvieraťa, môže sa stať, že farmár je nútený zlikvidovať celé stádo, aby nedošlo k šíreniu vzniknutej choroby. Riziko škody vzrastá najmä v intenzívnych chovoch, veľkochovoch a u plemenných zvierat.

Kontaktujte nás a zistite, aké možnosti poistenia zvierat existujú práve pre váš poľnohospodársky podnik.

Moderný poľnohospodársky podnik disponuje množstvom nákladných strojových zariadení, ktoré sú pre jeho prevádzku nenahraditeľné. Od mobilných pracovných strojov, ako sú postrekovače, kombinované mláťačky a rezačky často ohrozované požiarom priamo na poli, cez špeciálne druhy traktorov, až po technológiu na dojenie a chladenie mlieka.

Poistenie poľnohospodárskych strojov sa rozdeľuje na pevne inštalované stroje a na mobilné pracovné stroje, pre ktoré poisťovne pripravili špeciálne poistné produkty. Poistenie kryje nielen živelné udalosti a odcudzenie, ale aj vnútorné havárie alebo poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Kontaktuje nás a zistite, či  pre vaše strojné vybavenie možno využiť poistenie poľnohospodárskych strojov a ochrániť tak vašu vysokú investíciu.